ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำที่สาทร

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทดัง!

40,000++ บาท/เดือน

1. ปิดบัญชี/งบประจำเดือน, ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงินให้ตรงตามกำหนดเวลาของบริษัทแม่
2. ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านภาษี
3. ตรวจสอบและทบทวนขอบเขตของการเงินและการบัญชี GL, A/R-Receipt, A/P-Payment, สินค้าคงคลัง, สินทรัพย์ถาวรและรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
4. ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีรายเดือนและแก้ไขข้อขัดแย้งทางบัญชี
5. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้แน่ใจว่าสมุดบัญชีทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
6. กำกับดูแลและมอบหมายให้พนักงานบัญชีที่รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ทางบัญชี
7. ติดต่อประสานงานกับแผนกภาษีและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. รับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
9. จัดทำบัญชีเงินเดือน, ไฟล์บุคลากรของพนักงานทุกคน
10. รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาบัญชี
- เพศหญิง, สัญชาติไทย, อายุ 30-40 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับหัวหน้างานหรือผู้ช่วยผู้จัดการอย่างน้อย 3-5 ปี
- มีทักษะการจัดการที่ดี, มั่นใจในตัวเอง, ไม่ดีแต่พูด แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง, ทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะ MS Office, Excel, Word format ที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้

สามารถเดินทางไปต่างประเทศ Cambodia ได้ และค้างคืนระยะ 3 วันต่อครั้ง
Welfare : ค่าเบี้ยเลี้ยง 25$ ต่อวัน
: ค่าโรงแรม 45$ ต่อวัน

เพศ

หญิง

อายุ

30 ~ 40

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

3 ~ 5 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Fair

ลุมพินี

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 30 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้จัดการโรงงาน ประจำที่นวนคร (สินค้าอุปโภค-บริโภค)
บริษัท : Earth (Thailand) Co., Ltd.

แผนที่

สวัสดิการ

- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินรางวัลประจำปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

HR & GA สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N1-N2
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 35,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 08/10/2020

END : 2021-06-22 00:00:00


Tax Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Business and Financial Management Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินและธุรกิจ (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Finance & Accounting Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน & บัญชี (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Treasury Specialist - ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 35,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Internal Audit Officer & SR.(มีประสบการณ์ทำงาน & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
บริษัท : Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Image 20,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 30/09/2020

END : 2021-01-16 00:00:00


Accounting Senior Level
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


Associate to Manager – HR, Finance, and Administration
บริษัท : Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-30 00:00:00


พนักงานบัญชีและการเงิน
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 16,000 ~ 20,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท : MORITOMO (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image 13,000 ~ 17,000
Image แก้ไขล่าสุด : 14/09/2020

END : 2021-01-08 00:00:00